Upozornenie:
Minimálny odber 2 balenia

 
Kategórie
 
Nákupný košík
0 položiek
 
Najlepšie
 
Najpredávanejšie
 

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia
 
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.zaluzie-slovensko.sk.
Podmienky bližšie vymedzujú a upresnujú práva a povinnosti predávajuceho a kupujúceho. 
 
2. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
 
1) Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné.
Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, dodacími podmienkami, platobnými podmienkami a reklamacným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 
2) Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
 
3) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom požadovaných údajov.
 
4) V jednotlivých, najmä cenovo nárocnejších prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky kupujúcim a to väcšinou telefonicky.  Objednávka sa považuje za neplatnú v prípade, že kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom zrealizovat odmietne.
 
5) Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registracnom formulári alebo v objednávke.
 
6) Poplatok za dopravu je špecifikovaný v platobných podmienkách.
 
7) Pri prevzatí tovaru kupujúci obdrží danový doklad, ktorý je zároven dodacím a zárucným listom.
 
3. Práva a povinnosti predávajúceho
 
1) Predávajúci má povinnost vybavit záväznú objednávku, odoslat objednaný tovar a dodat na adresu kupujúceho v termíne, ktorý kupujúci uvedie v e-maily o expedovaní objednávky. Pri prevzatí tovaru obdrží kupujúci k tovaru vždy danový doklad (fakturu), ktorý slúži súcasne ako dodací list. 
 
2) Všetky osobné údaje poskytnuté pri registácii sú dôverné.
 
3) Predávajúci má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databázy v prípade, že o to zákazník písomne požiadá.
 
4) Predávajúci má právo odmietnut objednávku, pokial kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrat tovar a zaplatit kúpnu cenu.
 
5) Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpit, ak sa stane plnenie nemožné, nedohodne sa s kupujúcim na novom plnení. V prípade, že kupujúci zaplatil objednaný tovar vopred (bankovým prevodom) a odstúpi od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu do 24 hod, vráti predávajúci celú ciastku najneskôr do 5 pracovných dní od dorucenia písomného odstúpenia od zmluvy.
 
4. Práva a povinnosti kupujúceho
 
1) Kupujúci je povinný uviest správnu a úplnu poštovú i fakturacnú adresu, na ktorú má byt objednaný tovar odoslaný.
 
2) Kupujúci je povinný odobrat objednaný tovar a zaplatit celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník uzrozumený pri vyplnovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
 
3) Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, pokial požiada o to písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 5 pracovných dní od dorucenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazat.
 
5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy ( vrátenie tovaru)
 
Kupujúci (súkromná osoba, nie firma s ICO) má právo podla § 52 odst. 4 obcianského zákonníka odstúpit od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru, za predpokladu, že kúpna zmluva bola uzavretá za použitia prostriedkov komunikácie na dialku. Pokial sa tak rozhodne, musí po predchádzajúcej dohode (e-mailom) nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebenia, v pôvodnom balení poslat spät v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po obdržaní vráteného tovaru, ktorý je nepoškodený v originál balení a bez známok používania, predávajúci obratom zákazníkovi vráti spät zodpovedajúcu ciastku vopred dohodnutým spôsobom.Zákazníkovi bude vrátená ciaska bez poplatku za dopravu.
 
6. Reklamácia
 
1) Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s právnym poriadkom platným v SR.
 
2) Tovar je možné reklamovat e-mailom na info[zavinac]zaluzie-slovensko.sk
 
3) Výmena alebo vrátenie tovaru je možné len v prípade vrátenia bez známok používania v pôvodnom stave, neporušenom obale a so všetkým príslušenstvom. Záručné podmienky sú uvedené nižšie.
 
7. Záverečné ustanovenie
 
1) Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v den odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
 
2) Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci príjma všetky ustanovenia obchodných podmienok a dodacích podmienok v znení platnom v den odoslania objednávky.
 
3) Účastníci sa dohodli, že sa ich práva a povinnosti riadia obch. zákonníkom ustanovením § 409, ak sa nedohodnú inak.
 
4) Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 01. 06. 2011. Zmeny všeobecných obchodných podmienok sú vyhradené.
 
 
Dodávacie podmienky
 
1. Uzatvorenie zmluvy
 
Za návrh kúpnej zmluvy sa považuje úplne vyplnenie elektronickej objednávky v internetovom obchode www. zaluzie-slovensko.sk. Odoslaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami , dodacími podmienkami i reklamacným poriadkom a že s nimi súhlasí. Po odoslaní objednávky kupujúci obdrží e-mailom potvrdenie objednávky. Zmluva vzniká dodaním tovaru kupujúcemu.
 
2. Cena tovaru
 
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Predávajúci vždy pri potvrdení o prijatí objednávky potvrdí platnost ceny objednaného tovaru. V prípade, že bude predávajúcim nahlásená cena vyššia než je uvedená na objednávke, môže kupujúci novú cenu prijat alebo odmietnút.
 
3. Dodacia lehota
 
Výrobky sú expedované do 5 pracovných dní od objednania alebo uhradenia zálohovej platby.
 
4. Dodanie tovaru
 
Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty. Spôsob dopravy si zákazník volí pri vyplnovaní objednávky. Pri prevzatí tovaru je zákazník povinný prekontrolovat stav zásielky (pocet balíkov, nepoškodenost obalu a pod.) a odmietnút prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.
 
Doprava v rámci SR je úctovná podla cenníka prepravy tovaru uvedeného nižšie.
 
5. Zápis o škode
 
Príjemca zásielky je povinný pri prevzatí zásielku skontrolovat a pri zrejmých a na povrchu obalu zásielky znacných poškodeniach a straty reklamovat u zasielatela. O rozsahu poškodenia alebo ciastocnej strate musí byt ihned spísaný Zápis o škode. Dalšie manipulácie s poškodenou zásielkou musia byt prevedené v súlade s pokynmi zasielatela. Za vady vzniknuté prepravcom predávajúci nerucí.
 
 
Platobné podmienky
 

Zálohová platba (bankovým prevodom).

Po obdržaní objednávky, kupujúci spoločne s potvrdením o prijatí objednávky obdrží predpis zálohovej platby.

Pre správne pripísanie platby je vždy nutné uviesť variabilný symbol.

Pre rýchlejšie pripísanie platby je možnosť priameho vkladu na účet v pobočke UniCredit banky.


Cenník prepravy tovaru

Hodnota tovaru: do 30,-EUR / poštovné 3,-EUR

Hodnota tovaru: nad 30,-EUR / poštovné  ZDARMA


Zárucné podmienky
 
1. Na tovar zakúpený v internetovom obchode www.zaluzie-slovensko.sk je poskytovaná záruka v zákonom stanovenej zárucnej dobe. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa zárucná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa zárucná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej zárucnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záruka sa obnovuje v plnej výške od okamihu prevzatia nového tovaru.
 
2. Záruka sa nevztahuje na závady vzniknuté v dôsledku nedodržania návodu k obsluhe, ci nedodržiavaním obvyklých spôsobov používania, skladovania a na závady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia.
 
3. Záruka sa nevztahuje na vady materiálu a vady vzniknuté pri výrobe tovaru.
 
 
Spôsob reklamácie
 
Kupujúci si uplatnuje reklamáciu e-mailom na adrese info[zavinac]zaluzie-slovensko.sk. Pri reklamácii je kupujúci povinný predložit danový doklad a jasne špecifikovat reklamované vady tovaru a zaslat fotografie poškodenia.